AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Kommunutredare Christel von Martens utredning är finansministeriets beställning. Några allmänna kommentarer.

Kommunindelningsutredarens uppdrag var att utreda möjligheten till samarbetsområde som alternativ till fusion. Som vi vet utdömde Christel von Martens fördjupat samarbete för att det enligt henne bl.a. skulle bli odemokratiskt. Den argumentationen håller inte. Då skall man frångå samkommun- och värdkommunmodell överallt. Samma analys gäller för hela landet. Samkommun eller värdkommunmodell, ett lagligt alternativ, är odugliga enligt von Martens. Detta är beklämmande. Kommunutredaren kommer med sitt förslag. Bollen är entydigt hos kommunerna själva och beslut fattas i demokratisk ordning.

Själva samgångsavtalet:
Under rubrik 2, punkt 6, finns skrivningen: Samkommunen för hälsovården i Lovisanejden upplöses 1.1.2010. Invånarantalet inom samkommunens område är 18701. Att upplösa samkommunen och ordna verksamheten inom den nya staden Lovisa, med mindre volym, ett befolkningsunderlag på 15749 personer (Haavisto-Vastila området inberäknat) avviker från det centrala i KSSR-reformen. Verksamheten upprättshålls i proportion till befolkningsunderlaget. Kommunutredaren föreslår att samarbetsavtal görs upp med Lappträsk kommun. Beslutet om samarbetsavtal saknas i händelsekedjan. Grunduppgiften kvarstår, att trygga befolkningens välfärd även i framtiden. Minskat befolkningsunderlag förbättrar inte de i strukturreformen avsedda konstnadseffekter och innehåll. Upplösning betyder givetvis likvidering. Den kommun som utträder har sin andel i grundkapitalet.

Punkt 4.3, andra stycket. Branscher som är starka och stärks är i första hand energibranschen o.s.v. Är det kärnkraft som är focuseringen?

I punkt 5.1, andra stycket, föreslås att länsstyrelsen tillsätter en organisationskommission där kommunstyrelsen i Liljendal föreslår två medlemmar med personlig ersättare, med hänvisning till den politiska sammansättningen. Lovisa föreslår fem, Pernå och Strömfors föreslår tre. Är det rättvist? I vårt landskapsförbund har Liljendal en plats i styrelsen liksom Lovisa och Sibbo. Att Liljendal i denna organisationskommission skulle inneha endast två platser manar till eftertanke.

Fjärde stycket i samma punkt, samkommunens ledande tjänsteinnehavare är hälsodirektör.

Vi har fått oss tillsända liite 1. Jag påtalar att handlingar bör finnas att tillgå också på svenska. Är detta ett exempel på hur man har för avsikt att uppfylla punkt 2.3 i avtalet i den nya kommunen, en ny tvåspråkig kommun?

Senast ärendet behandlades i fullmäktige omfattade jag på basen av resultatet av den rådgivande folkomröstningen en fusion av Lovisanejdens fem kommuner. Däremot ansåg jag att fusion av fyra kommuner inte fyller lagens bokstav. Också då ansåg jag att takten bländar. Reformiver och allmän fusionsiver har varit rådande. Det förslag vi i dag har att ta ställning till har inte tillfört något grundläggande om innehåll. Det handlar fortfarande om konturer på kommunkartan, strukturer som lådor, inte om innehåll. Var är substansen? Synpunkten bör vara den att man tänker på verksamheten och ur kommuninvånarnas synvinkel och hur kommer de att påverkas. Beslut som fattas bör vara väl underbyggda, noga övervägda och med underlag för hur man till alla delar kan trygga befolkningens välfärd.

Förslaget som nu föreligger är att samma fyra kommuner upphör att verka. Jag ser inga sådana väsentliga skillnader i utredningen och samgångsavtal avvikande från den som låg som grund för vårt tidigare beslut. Stor fråga som beslutsfattarna ställs inför som förvaltas med stort ansvar. Beslut är oåterkalleliga. På basen av den ekonomiska kalkyl som uppgjorts och avsaknad av innehåll understöder jag Annikas förslag. Utredarens namn är ett annat och Liljendals två platser i organisationskommissionen är inget av tilläggsvärde för Liljendal kommun.

Kristina Lindfors


© CASTRIX 2008