AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Allt är inte guld som glimmar!


I kommunallagen står det att de förtroendevalda skall arbeta för kommunens och invånarnas bästa. Det betyder Liljendal kommun och Liljendal invånare, inte andra kommuner eller deras invånare! Vi har krav på vår omgivning, kanske vår omgivning också har krav på oss som förtroendevalda?

I von Martens utredning står det på sidan 38:  Den nya kommunen har en ekonomisk sett bra utgångspunkt. De övriga kommunernas överskott förmår väl överlappa underskotten i Strömfors.


I samma utredning står det på sidan 18: Man kan inte säga att kommunernas ekonomiska realiteter på kort sikt skulle tvinga Lovisa-nejdens kommuner att gå samman.


Vad betyder detta? Jo, vi skänker bort våra invånares skattemedel utan vägande skäl. Det står ju klart och tydligt att vi inte är tvingade att gå samman med någon än så länge. I Borgåbladet stod det att Strömfors underskott i verkligheten är ca en miljon euro. I Loviisansanomat 10.6 stod det också om den förfallna infrastrukturen i Lovisa och hur man har fått överskott i bokslutet de senaste åren genom att lämna nödvändiga investeringar ogjorda. Glöm inte att denna samgång är som ett äktenskap utan förord!


I Suomen Kuvalehti 36/2006 står det: På basen av siffrorna kan kommundirektören bara komma till en slutsats: ”En fusion av kommunerna är ingen lösning. Det viktigaste är att vi med hjälp av samarbete mellan kommunerna får ett tillräckligt stort kundunderlag. Det har vi redan ganska långt gjort.”


Det är inte ens två år sedan detta uttalande. Inte nog med att vi skänker bort skattepengar som borde användas till vår egen kommuns bästa, en fusion har även andra följder. Skatteprocenten kommer att stiga i en snabbare takt än vad den skulle gör om vi inte fusionerade oss och försäkringspremierna stiger.
På basen av detta undrar jag om inte våra kommunala tjänstemän biter den som hand föder dem?!


Har det verkligen någon betydelse om våra skattepengar nu far till Strömfors eller KANSKE i framtiden till Borgå? Inte ser vi ju röken av dem i alla fall! Är Liljendal faktiskt inte värt att kämpa för? Var finns den Liljendal-anda som man kan läsa om i en artikel på nätet? Var finns vår stolthet för vår idylliska lilla kommun? Tur att våra förfäder inte tänkte som vi tycks tänka idag när de kämpade för vårt fosterland!
De som har berättat om denna ljusröda framtid som en enhetlig kommun och om den svarta framtid som väntar som självständig har inga fakta att återge, inget som helst bevis på att detta skulle stämma, utan endast förutsägelser som är vinklade till egen fördel, ty de har alla som man på finska säger, sin egen ko i diket! Däremot har kommuninvånarna svart på vitt att vi ger bort deras pengar utan vägande skäl om detta förslag godkänns! Angående morotspengar, glöm inte att gratis pengar finns inte!


Detta som ett kort referat över allt jag sagt och skrivit om denna fusion för Liljendals del. Nu till min stora passion inom juridiken, d v s själva avtalet. Jag tänker i första hand på Liljendal, men de åsikter jag har om avtalet är tillämpliga på alla involverade kommuner. Jag motsätter mej fusion, men ska man göra det, så då skall man väl göra det juridiskt korrekt så att det man skriver förbinder avtalsparterna på det sätt som de som skall ta ställning till saken tror! Eller är det kanske så att man har tänkt på juridiken alltför väl??!!
Först en allmän fråga: I avtalet står det inom parentes: Som bilaga finns den plan över ordnande av den nya kommunens förvaltning och serviceproduktion som ingick i det utkast till samgångsavtal som samarbetsdelegationen godkände 4.12.2007. Är det samma version som fullmäktige godkände 17.12.2007? Den versionen delades nämligen ut i efterskott! Man har tydligen börjat slarva på sista tiden!

Eftersom Liljendal har haft egna representanter med och förhandlat om avtalet, vill jag nu att de representanter som förespråkar fusion svarar på följande frågor:

I 9 § i kommunindelningslagen som berör avtal om ordnande av förvaltning och service står det att till avtalet skall fogas en plan över hur kommunernas servicestrukturer samordnas så att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras. En plan har bifogats avtalet, men på vilket sätt framgår det ur denna plan att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras?

Enligt liite 4 (OBS! Finskspråkig!) har vi 7 hövdingar men inga indianer. Finns det inga sektorer eller avdelningar? Skall den nya kommunen inte ha befattningen kommunsekteterare över huvudtaget? När jag har studerat andra fusioner har det funnits klara utredningar över den kommande organisationen och vilka poster som skall finnas. Posterna finns klara även men man inte har namngett innehavarna! Hur kommer det sig att ni inte har gjort upp ett organisationsschema? Är inte detta att ge missvisande information åt dem som skall godkänna detta förslag till avtal? Skall vi verkligen godkänna en organisation som vi inte ens vet hur den kommer att se ut?

s. 2 i avtalet: Ordnandet av servicen påverkas också genom att vägförbindelserna förbättras, användningen av kollektivtrafik effektiveras samt genom att teknologin utnyttjas. Vad menas med användningen av kollektivtrafik effektiveras och teknologin utnyttjas, vilken teknologi talar vi om?

s. 3 i avtalet: Syftet med samservicekontoren är att i mån av möjlighet erbjuda kommuninvånarna kommunala, statliga och församlingens tjänster i form av närtjänster. Formuleringen i mån av möjlighet leder till att denna mening inte förpliktar till någonting! Varför har man då denna mening i avtalet?

s. 3 i avtalet: Avsikten är att servicekontoret i Liljendal ska fungera som en s.k. rörlig enhet. Man avtalar inte om avsikter, antingen är servicekontoret i Liljendal en rörlig enhet eller så är det inte! Förklara detta!

s. 4 i avtalet: Eleverna inom randområdena har möjlighet att gå i närmaste skola i en grannstad eller grannkommun. Den nya kommunen står för kostnaderna för elevtransporter. Vad menas med formuleringen närmaste skola i en grannstad? Är det fråga om den närmaste skolan i en grannstad eller en skola i grannstaden som är närmare än den egna kommunens skola?

s. 5 i avtalet: Den markpolitiska målsättningen är en dynamisk kommun med flera centra. Detta möjliggörs med hjälp av goda trafikförbindelser och logistik och jämlik utveckling av de olika delarna i enlighet med godkända strategier. Borde inte detta vara som bilaga? Detta möjliggörs med hjälp av goda trafikförbindelser, på vilket sätt?

s. 8 i avtalet: Angående personalen, vad menas med övriga personalarrangemang?

s. 12 i avtalet: Kapitel 8.2 Nyckelfaktorer för ekonomisk framgång. Vad har överhuvudtaget detta med själva avtalet att göra? Är detta en grundkurs i ekonomiförvaltning? Men när det nu finns där, så står det Vid sidan av serviceöverföring till informationsnätet och utnyttjande av ny teknologi fäster man särskild vikt vid personalens motivations-och kompetensnivå. Vad är det man avser med denna mening?

I bilaga1 s. 1 står det Existerande serviceenheter bevaras i mån av möjlighet genom att i kommunerna.... Vad menas med i mån av möjlighet? Har man planer på att dra in dem kanske?

Bilaga 1, s. 2: Ordnandet av vård och omsorg för specialgrupper, vad är detta för grupper?

Bilaga 1, s. 2: Grundläggande mentalvårdstjänster, vad är detta för tjänster?

Dagcenter- och annan motsvarande verksamhet, man strävar efter att bevara den som närservice i nuvarande omfattning. Boendeservice av olika grad och på olika sätt stödd verksamhet ända till boende på ålderdomshem strävar man efter att bevara som närservice i nuvarande omfattning.

Först berättar man hur rosig framtiden ska bli som en enda stor familj, sedan står det i var och varannan mening strävar man efter eller i mån av möjlighet? Betyder detta att om det inte finns plats i Liljendal så kan man bli tillvisad ett ålderdomshem någonstans i mitten av ingenting enligt ta eller låt bli-principen? Förklara meningen med ”strävar man efter” i dessa meningar.

I verksamhetsberättelser strävar man efter en massa saker, men i avtal strävar man inte! Antingen är det si eller så! Ej heller har man avsikter i avtal eller avtalar om i mån av möjlighet! Man kan ha kompletterande bilagor, men själva avtalet handlar om skyldigheter och rättigheter, inget annat! Ur juridisk synpunkt har detta avtal inget värde! Har ni själva kanske ett arbetsavtal där det står att avsikten är ni strävar till att utföra arbete i mån av möjlighet?! Och i den finska versionen använder man sig av pyritään, mahdollisuuksien mukaan osv. Kort sagt detta är mera en verksamhetplan än ett avtal!

Nu förstår jag kommundirektörens kommentarer alltför väl om att om man inte kommer överens så är det bättre att man gifter sig, ty om alla avtal som för tillfället finns är uppgjorda enligt samma stil så kan det bara förekomma stridigheter!

I gruppen som förhandlade om avtalet representerades Liljendal av 4 personer. I organisationskommissionen har Liljendal 2 representanter. Tycker ni verkligen att 2 personer är tillräckligt för att representera Liljendal kommun?

Jag föreslår, på basen av "jag tror"-svaren och juridiska aspekterna, att samgångsavtalet inte godkänns och därmed ej heller en fusion i detta skede.

Annika Lindfors
 


© CASTRIX 2008