AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


UTLÅTANDE OM KOMMUNALBESVÄR I ÄRENDET ”KOMMUNSAMMANSLAGNING,
CHRISTEL VON MARTENS FÖRSLAG”

Kst: § 98       Helsingfors Förvaltningsdomstol anmodar Liljendal kommunstyrelse att inhämta kommunfullmäktiges utlåtande med anledning av det besvär Annika Lindfors inlämnat den 14.7.2008.

                      Annika Lindfors har inlämnat besvär i avsikt att söka ändring i kommunsamman-slagningsbeslutet som fattades i fullmäktige den 11.6.2008 (§ 13).

                      Kopia av besvärsskriften bifogas.

                      Enligt Liljendal kommuns förvaltningsstadga ger kommunstyrelsen kommunens utlåtande i detta fall.

FÖRSLAG:  Kommunstyrelsen ger följande svaromål med anledning av Annika Lindfors kommunalbesvär:

                      Besväret mot kommunfullmäktiges beslut § 13 den 11.6.2008 grundar sig huvudsakligen politiska bedömningar och bör därför i sin helhet förkastas.

                      Nedan besvaras frågorna i besväret genom att kommentera de centrala mellanrubrikerna.

                      Allmänt om detta besvär

                      Den befolkningsmängd som ramlagen stipulerar är inte absolut 20 000 invånare, utan den definieras något oklart i lagen.  Undantag motiveras  bl.a. på språklig grund.

Väsentligt är att märka att man avser bilda ett samarbetsområde där även
Lappträsk kommun skulle ingå. Befolkningstalet är då 18 700 invånare.
Ytterligare visar den befolkningsstatistik som Statistikcentralen uppgjort
som grund för hela rapporteringen om ramlagen, att befolkningstalet år 2025 skulle uppgå till 20 359 invånare i hela samarbetsområdet.

En allmän bristfällighet i det inlämnade besväret är en ovilja att blicka
fram mot de utmaningar och förändringar nejdens kommuner står inför -
en av ramlagens viktigaste budskap är att lyfta blicken mot den framtid
som vi kan skönja år 2015 och 2025 (ramlagens 10 § mom 2 pt 1)   forts.

 

Kommunindelningslagen 9 §

Frågorna har behandlats i två rapporter, dels ”Quo Vadis – Lovisanejden” (12.4.2007/Sten Frondén), dels ”Utredning om kommunindelningen i Lovisa-nejden – med sikte på framtiden” (29.4.2008/Christel von Martens).  Bägge rapporterna har tagit fasta på produktivitetskrav, och därmed också lönsamhet och effektivitet.

I besväret bifogas bilaga A8, vilket beskriver de ekonomiska effekterna
av samgång eller samarbete.  Detta material är ursprungligen ur Quo-Vadis rapporten, och har senare uppdaterats 26.5.2008.

Personalfrågor

Hälsodirektören går i pension innan fusionen förverkligas, och den nyanställda grundtrygghetschefen i Lovisa anställdes efter en gemensam
överenskommelse kommunerna emellan.  Behovet baserar sig på en
gemensam bild av behövlig personal också efter fusionen den 1.1.2010.

Kommundirektör Sten Frondén har studierätt vid Helsingfors Universitet, och har för avsikt att skaffa den formella behörigheten.

Kommunallagen

Kommuninvånarnas bästa har uttryckligen varit rättesnöret för hela samgångsdiskussionen.  En stark ekonomisk och funktionell helhet byggs upp.

Avtalsjuridik

Tidsperspektiv och omfattningen av den kommunala verkligheten gör detaljerade avtal omöjliga.
Däremot innehåller det uppgjorda avtalet de väsentliga riktlinjer som behöver överenkommas om för att ge en bild av hurudan kommun man vill bygga upp.

Organisationskommissionens befogenheter

Befogenheterna fastställs i lag och skall inte via avtal begränsas eller utökas.

Folkomröstning och lösningar för de krav lagen ställer

Utredningar har gjorts över bägge teoretiska modellerna, både Sten Frondén och senare Christel von Martens går dock in för att rekommendera en fusion.  Ett sammandrag av kalkylen finns som  bilaga A8 i besvärshandlingarna.
Svenskspråkigt avtal
Det är brukligt att gardera sig för eventuella översättningsfel eller risk för olika tolkningar genom att ange en version som den gällande.
Fullmäktigeledamoter får möteshandlingar i regel på sitt eget modersmål.  På begäran sänds även materialet på det andra inhemska språket.  Annika Lindfors har inte begärt finskspråkigt material.
Avtalet, liksom alla handlingar har på bägge språk varit tillgängliga på Lovisa stads hemsidor.
Annika Lindfors var dessutom invald som Liljendal kommuns representant till förhandlingsgruppen som arbetade fram avtalet.

 

Hänvisningar till möteshandlingarna
På grund av ett beklagligt fel i kopieringen saknades de jämt numrerade
sidorna i rapporten.  Till den aftonskola som hölls för fullmäktige den
27.5.2008 skickades en korrekt kopierad version av samma rapport.
Samtliga i fullmäktige kallades till aftonskolan.  Vidare hade besvärsställaren på sin egen hemsida en link till Finansministeriets hemsida och samma rapport.
Kopieringsfelet rättades till genom att föra ut en ny version genast då
misstaget märktes.
I och med att rapporten redan tidigare skickats ut korrekt kopierad, kan
den fel kopierade bilagan inte ha inverkat  på sakbehandlingen.

Planen för ordnande av förvaltning och service hade behandlats i
Lovisanejdens samarbetsdelegation den 4.12.2007.  Delegationen föreslog att kommunerna skulle godkänna avtalet.  Därefter godkände kommunerna avtalet oförändrat i enlighet med SAD:s rekommendation.

                      Lovisanejdens samarbetsdelegation är ett frivilligt samarbetsorgan för

                      nejdens fem kommuner.  Den har verkat sedan år 1969, men har ingen
formell beslutanderätt över kommunerna.

                      Avslutning
Den påstådda bristen på konkreta kalkyler är svår att förstå då besvärsställaren själv bifogar dessa i sitt besvär (bilaga A8).
De är uppgjorda i samarbete med företaget Audiator Ab och kan inte
anses godtyckliga.

Samgångsavtalet fyller de krav man kan ställa på det, visar en klar
gemensam viljeyttring och fungerar som rättesnöre för det fortsatta arbetet.  Att tro att alla detaljer kan förutses i en fusionsprocess är befängt.

                      Framtidsvisionen är skriven på avtalets sida 1, och konkretiseras i den
mån som ansetts behövligt på de följande sidorna (bilaga A4).

Sammanfattning


Besväret innehåller en mängd bedömningar som är till sin natur helt politiska.  Formfrågor i behandlingen kritiseras i två punkter, språket  avtalet och hänvisningar i möteshandlingarna.

Fusionsbeslutet har föregåtts av en sällsynt lång beredning, med två
separata utredningar, den senare genom Finansministeriets beslut enligt kommunindelningslagens 8 §. (speciell utredning).
Finansministeriets speciella kommunutredare Christel von Martens
har haft till sitt förfogande det ursprungliga samgångsavtalet, de
ändringsförslag hon gjort har skrivits in i det nya avtalet.

Liljendal kommun anser att beslutet om kommunsammanslagning
baserar sig på ett utredningsarbete som varit tillräcklig täckande och är sakkunnigt genomfört.
Såväl utredningen som samgångavtalet fyller de laglighetskrav som
kan ställas.
De små missöden i möteshandlingarna har rättats till i görlig mån, och kan inte ha haft någon inverkan på behandlingen av sakfrågan.

Besväret bör därför förkastas i sin helhet.


© CASTRIX 2008