AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 HELSINGFORS

 

BESVÄR ÖVER LILJENDAL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 11.6.2008  13 § (bilaga 1)

Kommunfullmäktige i Liljendal har på sitt möte 11.6.2008  13 § beslutat, efter omröstning 14-3, att:

1. göra en gemensam framställan till finansministeriet om en ändring av kommunindelningen med avsikt att sammanslå Lovisa stad, Liljendal, Pernå och Strömfors kommuner till en ny kommun från 1.1.2010 så att området Haavisto-Vastila som nu hör till Strömfors kommun, överförs till Pyttis kommun. Den nya kommunen tar namnet Lovisa.

2. godkänna samgångsavtalet om ordnande av förvaltning och service i den form som godkänts i Lovisanejdens samarbetsdelegation den 26.5.2008 (bilaga 1/§ 92 kst).

3. de samgående kommunerna framställer i enlighet med 24 § i lagen om kommunindelning att kommunfullmäktiges antal i den nya kommunen under första och andra valperioden efter samgången uppgår till 59 personer.

Undertecknad kräver att beslutet upphävs och att detta beslut omedelbart försätts med åtgärdsförbud.

Allmänt om detta besvär

En fusion skall inte ske för fusionens skull, utan för att det finns grundade orsaker att tro att det är för allas bästa med tanke på framtiden. Så är det inte i detta fall. En trovärdig och hållbar argumentation för fusion finns inte, utan grunderna är godtyckliga och varierande. Man hänvisar till bl.a. Lag om en kommun- och servicestrukturreform 9.2.2007/169, men i 5 § i denna lag står det:

 

 I en kommun eller inom ett samarbetsområde som sköter primärvården och sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna till primärvärden skall det finnas åtminstone ungefär 20 000 invånare.

Ingen instans har bekräftat att en fusion där befolkningsunderlaget skulle utgöra drygt 15000 invånare skulle fylla ramlagens krav. M a o hänvisar man till en sak, men åtgärden har ingenting med själva saken att göra  i o m att kraven inte uppfylls.

Undertecknad motsätter sig fusion, ty trots otaliga frågar har inga uttömmande svar erhållits. Som bilaga (bilaga 2) bifogas det anförande undertecknad höll på fullmäktigemötet, där detta beslut fattades. Frågor ställdes angående avtalet till de personer som hade varit med och förhandlat om avtalet, dessa personer kunde inte svara på frågorna, utan svaren var som det stod i tidningen, flummiga (bilaga 3).

 Orsaker till att undertecknad kräver att beslutet upphävs:

Kommunindelningslagen 9 §

I 9 § i kommunindelningslagen som berör avtal om ordnande av förvaltning och service står det att till avtalet skall fogas en plan över hur kommunernas servicestrukturer samordnas så att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras. En plan har bifogats avtalet (bilaga 4), men det framgår inte på något sätt att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras.

Personalen har ett anställningsskydd på fem år. En del av kostnadseffektiviteten är en mindre organisation. Det finns inga planer på hur den framtida organisationen skall se ut, endast att det skall finnas 7 chefer. Att ge ett godkännande för detta avtal utan specifika framtidsplaner möjliggör att man bygger upp en organisation med nuvarande anställda som grund och efter fem år kommer denna organisation inte att minska.

Personalfrågor 

I avtalet (bilaga 5)  på sidan 10 i kapitel 6 som berör personalen står det i tredje stycket:

”Ovan nämnda principer tillämpas också på den ordinarie och den visstidsanställda personalen vid Samkommunen för hälsovården i Lovisanejden, som också upplöses.”

Vidare står det i fjärde stycket på samma sida i punkt 2:

”Undanröja överlappningar inom förvaltningen, klarlägga personalens arbetsfördelning och stärka arbetstagarnas specialkunnande.”

Chefen för samkommunen för hälsovården i Lovisanejden, hälsodirektör Marika Saloranta,  har kompetens för tjänsten som  grundtrygghetschef och denna chef blir ju ledig i o m att samkommunen upplöses. Lovisa stad har anställt grundtrygghetschef  Kirsi Korttila fr o m 1.8.2008. Båda två ett anställningsskydd på fem år. Enligt samgångsavtalet (s. 11) övergår kommundirektör Sten Frondén i anställning hos den nya kommunen fr o m 1.1.2010 som grundtrygghetsdirektör. Detta strider helt mot att man strävar till att undanröja överlappningar. Kan man dessutom tilldela en kommundirektör en tjänst som grundtrygghetsdirektör, då formell behörighet för ifrågavarande tjänst saknas?

I von Martens utredning (bilaga 6), s 20, står bl a:

Den kommunala sektorn är en mycket arbetsintensiv sektor och om en fullgod service skall kunna tillhandahållas så krävs det kompetent och motiverad personal.

Kommunallagen

Som grund för detta samgångsavtal har man haft Christel von Martens utredning, men i denna utredning står det bl.a:

s.18:  Man kan inte säga att kommunernas ekonomiska realiteter på kort sikt skulle tvinga Lovisa-nejdens kommuner att gå samman.

s.38: Den nya kommunen har en ekonomisk sett bra utgångspunkt. De övriga kommunernas överskott förmår väl överlappa underskotten i Strömfors.

I kommunallagen står det att de förtroendevalda skall arbeta för kommunens och invånarnas bästa. Att godkänna samgångsavtalet med tanke på ovannämnda citat ur utredningen är inte att arbeta för kommunens bästa, ty det betyder att de skattemedel som har samlats in i Liljendal och som våra invånare förväntar sig att skall användas för deras bästa används till andra kommuners underskott.

Avtalsjuridik

Avtal är skriftliga överenskommelser om rättigheter och skyldigheter. I avtalet finns det flera meningar som innehåller:

Ø  I mån av möjlighet

Ø  Avsikten är

Ø  Strävar till

Dessa formuleringar förpliktar inte avtalsparterna och saknar betydelse ur avtalsjuridisk synpunkt.

På någon av mina frågor konstaterade representanterna för Liljendal kommun att det var en misslyckad formulering. Vid det skede då ett avtal godkänns, skall alla misslyckade formuleringar vara eliminerade.

Organisationskommissionens befogeneheter

I avtalet handlar hela kapitel 5.1 om organisationskommissionen. Ur avtalet framgår inte  organisationskommissionens uppgifter eller befogenheter.

Folkomröstning och lösningar för de krav lagen ställer

I von Martens utredning, s 4,  hänvisas till den rådgivande folkomröstningen då man talar för fusion. Den rådgivande folkomröstningen gällde uttryckligen en fusion av fem kommuner, inte fyra kommuner, och det för att uppfylla ramlagens krav.

Vidare står det i samma utredning på sidan fyra  i andra stycket:

”Lovisanejdens samarbetsdelegation(SAD) fattade redan den 9.11.2006 med anledning av den kommande ramlagen att göra en utredning över fusion av kommunerna och intensifierat samarbete kommunerna emellan.”

I sista meningen i samma stycke står det:

”Samtliga kommuner stod därigenom utan någon lösning på de krav som ramlagen stipulerar och finansministeriet beslöt att tillsätta en kommunindelningsutredare.”

Orsaken till avsaknad av lösning på de krav ramlagen ställer var att alternativet intensifierat samarbete aldrig ordentligt utretts. En utredning där bägge alternativ parallellt jämförs från början till slut ur bl.a. ekonomiskt perspektiv har aldrig presenterats objektivt.

Svenskspråkigt avtal

På avtalets sista sida, sid 13, står det i kapitel 10:

Om det förekommer motstridigheter mellan avtalets språkversioner iakttas den finskspråkiga versionen.

Hur är det möjligt att man har en sådan formulering i ett avtal? Som svenskspråkig fullmäktigeledamot har jag fått en svenskspråkig version av avtalet. Det material som tilldelas skall vara korrekt och bindande. Bland möteshandlingarna fanns ingen finskspråkig version.

Hänvisningar i möteshandlingarna

Bristfälliga möteshandlingar skickades ut, bl.a. saknades varannan sida i von Martens utredning och samgångsavtalets alla bilagor var på finska. Dagen innan fullmäktigemötet delades nya versioner ut i våra postlåder, efter ordinarie postgång och utan meddelande om att så skedde.

Bland dessa handlingar fanns nu även en plan för ordnande av förvaltning och service på svenska. I den bifogade hälsningen (bilaga 7) står det att denna version är samma som godkändes av fullmäktige 17.12.2007 § 43. I avtalet, s 2,  står det dock att som bilaga finns den plan som samarbetsdelegationen godkände 4.12.2007.

Avslutning

Avslutningsvis kan konstateras att detta avtal är mera en verksamhetsplan än ett avtal. Orsakerna till denna fusionsprocess är godtyckliga och undertecknad anser att en över 200 år gammal kommun inte kan elimineras på basen av godtyckliga grunder som inte fyller någon av de krav som lagen om kommun- och servicestrukturreformen ställer.

Detta fusionsavtal stöder inte samhället som helhet och hållbar utveckling. Man borde uppmuntra kommunerna till att lösa sina problem, inte att missköta sin ekonomi, vilket ett godkännande av detta avtal och beslut innebär för Liljendals del. Vi sparar in här för att ge åt andra kommuner, där man inte lyckats sköta sin ekonomi. I detta nu-läget gynnar inte en fusion invånarna i Liljendal kommun och konkret fakta över att det i framtiden skulle göra det har inte presenterats.

KANSKE fusion är en bra lösning med tanke på framtiden, men inte på basen av detta avtal eller det arbete som här tills utförts. Tidtabellen har varit alldeles för forcerad.

För att en fusion skall lyckas och fylla den funktion den borde göra, bör man:

Ø  Utreda skillnaderna i de ekonomiska konsekvenserna mellan alternativ fusion och fördjupat samarbete. Man skall kunna presentera konkreta kalkyler, inte godtyckliga kalkyler.

Ø  Göra upp ett avtal, där misslyckade formuleringar och tvetydigheter har eliminerats. Ett avtal består av skyldigheter och rättigheter, bilagorna förklarar sedan avsikterna.

Ø  Ha en framtidsvision, där det klart och tydligt framgår på vilket sätt man kommer att förbättra servicen på ett kostnadseffektivt sätt genom fusion.

Kostnader förorsakade av detta besvär

Eftersom Liljendals fullmäktige har fattat detta beslut anser undertecknad att Liljendal kommun bör stå för de kostnader detta besvär förorsakar.

Besvärsanvisning

På begäran fick jag besvärsanvisning från kommunkansliet (bilaga 10). På denna besvärsanvisning anges fel adress, där står att postnumret är 00521 och på förvaltningsdomstolens internetsidor står det att postnumret är 00520.

På basen av denna skrivelse anser undertecknad att det förarbete som borde göras för att förverkliga en fusion inte har gjorts och man under inga omständigheter kan godkänna detta avtal och därmed de konsekvenser en fusion skulle medföra för Liljendal kommuns del.

Högaktningsfullt,

Annika Lindfors

Andra viceordförande, Liljendal kommunfullmäktige

 

Igelkottsvägen 35 A

07880 Liljendal

GSM: 050-5588 396

Email: annika@castrix.com

 

10 st bilagor

 

Bilaga 1                             Protokollsutdrag

Bilaga 2                             Annika Lindfors anförande 11.6.2008

Bilaga 3                             Tidningsreferat, Östra Nyland, 12.6.2008

Bilaga 4                             Plan för ordnande av förvaltning och service

Bilaga 5                             Samgångsavtal

Bilaga 6                             Christel von Martens utredning

Bilaga 7                             Siv Mårtens bifogade hälsning

Bilaga 8                             Quo vadis laskelma

Bilaga 9                             Omröstningsprotokoll

Bilaga 10                           Besvärsanvisning

 


© CASTRIX 2008